หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > ผู้บริหาร คณาจารย์ วจก. นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์
ผู้บริหาร คณาจารย์ วจก. นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-01-17 10:20:35


             คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ ยกระดับการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ด้านพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 

      คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำคณาจารย์เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ  ACE – 2018 Actual Economy : Local Solutions for Global Challenges  ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2561   ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์  ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการกล่าวปาฐกถาพิเศษ  ซึ่งการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในครั้งนี้  ถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่งานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยในต่างประเทศ  และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการรวมทั้งยกระดับการนำเสนอผลงานทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการอย่างต่อเนื่อง

                                                                         

    ภาพ : ปุณรภา ประดิษฐพงษ์

                             กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา