หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ รอบที่ 1 ปีการศึกษา2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบ รอบที่ 1 ปีการศึกษา2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-01-16 11:34:13ใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การจัดการศึกษาภาคพิเศษ โครงการภาคสมทบคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายละเอียดผ่าน Lien@ : @wmg5832e กด line://ti/p/@wmg5832e
สามารถทำงานและเรียนไปด้วยได้ เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-20.00 สมัครที่ ห้องวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56 ชั้น1 เบอร์โทร 02-1601495 สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว รู้ผลการเข้าศึกษาต่อ

ส่งเอกสารการสมัครเข้าศึกษา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาใบรับรองหรือใบแสดงผลการศึกษา 1 ชุด

หมายเหตุ
1. จบปวส.สามารถเทียบโอนผลการเรียนตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. รับเทียบโอนผลการเรียนปริญญาใบที่ 2