หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > วจก. จัดประชุมมอบนโยบายคณาจารย์ประจำคณะ ประจำปี 2562
วจก. จัดประชุมมอบนโยบายคณาจารย์ประจำคณะ ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-12 09:55:33


      วันที่ 11 มกราคม 2562   คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมมอบนโยบายคณาจารย์ประจำคณะ ประจำปี 2562  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรม โครงการสำหรับนักศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2562    มีคณาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ  ห้องปฏิบัติการ Mini Theater อาคาร 57 ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา