หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > วจก. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรและคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
วจก. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตรและคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-12 09:50:48


      เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2561  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยาย ให้ความรู้และข้อแนะนำเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าอบรม  มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  เข้าร่วมอบรม  ณ  ห้องปฏิบัติการ Mini Theater  คณะวิทยาการจัดการกันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา