หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > วจก. จัดอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับงบประมาณจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคบริการ ในระดับชาติและนานาชาติ
วจก. จัดอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับงบประมาณจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคบริการ ในระดับชาติและนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-18 07:20:36


       คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับงบประมาณจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคบริการ ในระดับชาติและนานาชาติ  มุ่งพัฒนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของคณาจารย์ให้ได้รับงบประมาณ และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ประจำคณะ

      เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562   ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับงบประมาณจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคบริการ ในระดับชาติและนานาชาติ  สำหรับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพิจารณาข้อเสนอโครงการงบประมาณแผ่นดิน  ได้แก่ นางสุนันทา สมพงษ์ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ และที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) บรรยายให้ความรู้

      ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ได้รับงบประมาณจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคบริการ ในระดับชาติและนานาชาติ   มีคณาจารย์ประจำคณะฯเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724) คณะวิทยาการจัดการ


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา