หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร โครงการอบรมด้านผลิตสื่อวีดีทัศน์ ณ Dong Ah Institute of Media and Arts
คณะวิทยาการจัดการ จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร โครงการอบรมด้านผลิตสื่อวีดีทัศน์ ณ Dong Ah Institute of Media and Arts

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-18 07:37:04


        วันที่ 29 มกราคม 2562   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมด้านผลิตสื่อวีดีทัศน์ ณ Dong Ah Institute of Media and Arts เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไปร่วมเข้ารับการอบรมระยะสั้น  เพื่อพัฒนาทักษะด้านกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์และเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  เดือนมิถุนายนนี้  มีนักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก  ซึ่งการสอบผ่านไปได้ด้วยดี  ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติมากำลังใจแก่นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ  สำหรับผลการสอบสัมภาษณ์ ทางคณะฯ จะประกาศผลในวันที่ 30 มกราคม 2562  ทาง  www.fms.ssru.ac.th   

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา