หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เดินหน้าจัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ ประจำปี 62
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เดินหน้าจัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ ประจำปี 62

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-18 07:57:28


    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

         เมื่อวันที่  4 กุมภาพันธ์ 2562   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ชินกฤติ อุดมลาภไพศาล อาจารย์ฉัตรฉวี คงดี  อาจารย์ประจำแขนงภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล พร้อมด้วยทีมบุคลากร  จัดกิจกรรมลงพื้นที่โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปี 2562 ตามนโยบายการมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ในการจัดกิจกรรมแนะแนวฯ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีหลักสูตร สาขาวิชาที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การถ่ายทอดประสบการณ์โครงการแลกเปลี่ยนของคณะฯ การแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ   การสาธิตอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา