หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เดินหน้าโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ ปี 2562
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” เดินหน้าโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ ปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-02-18 08:09:51


         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกฯ ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี

         วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร. พงศวีร์ สุภานนท์ และอาจารย์ ดร. บัญยง พูลทรัพย์  อาจารย์ประจำแขนงภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล พร้อมด้วยทีมบุคลากร  จัดกิจกรรมลงพื้นที่โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปี 2562 ตามนโยบายการมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ในการจัดกิจกรรมแนะแนวฯ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีหลักสูตร สาขาวิชาที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การถ่ายทอดประสบการณ์โครงการแลกเปลี่ยนของคณะฯ การแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ   การสาธิตอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จังหวัดสุพรรณบุรี

 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา