หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > วจก. จัดอบรมเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยแบบผสมผสาน Mixed Methods
วจก. จัดอบรมเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยแบบผสมผสาน Mixed Methods

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-03-13 10:15:46


      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยแบบผสมผสาน Mixed Methods  มุ่งส่งเสริมเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยแบบผสมผสานให้คณาจารย์และพัฒนาผลงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของคณะฯ

        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ม 2562   ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยแบบผสมผสาน Mixed Methods โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี  และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายให้ความรู้

      ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยแบบผสมผสานให้คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และพัฒนาผลงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของคณะฯ  มีคณาจารย์ประจำคณะฯและนักศึกษาเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724) คณะวิทยาการจัดการ


                                                                                                                     กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา