หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2562
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-03-13 11:07:37


     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมใจร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สร้างสถานการณ์จำลอง  มุ่งให้บุคลากรเตรียมพร้อมปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย

    วันที่ 7 มีนาคม 2562  คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยากรจัดการ  นำทีมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน  ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยได้รับเกียรติจากคณะเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการดับเพลิง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรุงเทพมหานคร  เป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยมีการสาธิตการดับเพลิงและการหนีไฟ  พร้อมมีการจำลองเหตุการณ์จริง  ให้บุคลากร  ได้รับรู้ถึงสถานการณ์จริงที่เกิด ขึ้น  และการหนีไฟอย่างถูกต้อง ถูกวิธี  พร้อมทั้งมีการช่วยเหลือบุคลากรทุกคนให้ได้ทันเวลาและปลอดภัยมากที่สุด   ณ  อาคาร  56  คณะวิทยาการจัดการ 


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา