หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-03-13 11:19:08


     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

      วันที่  10 มีนาคม  2562  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา  ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาผ่านกิจกรรม/โครงการและการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยอาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานเปิดการอบรม

   ซึ่งการอบรมในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ“การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา” และ “ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา”  โดยมีนักศึกษาตัวแทนจากทุกสาขา/แขนงวิชา คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 1-4   เข้าร่วมอบรม  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ ภาพ/ข่าว : สมภพ บุญคุ้ม / สายบัว นนท์ศิลา 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา