หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ในคณะฯ > วารสารศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา จัดเสวนา “เส้นทางสู่วิชาชีพผู้ประกาศ”
วารสารศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา จัดเสวนา “เส้นทางสู่วิชาชีพผู้ประกาศ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2019-04-19 18:29:05


          แขนงวิชาวารสารศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดเสวนา “เส้นทางสู่วิชาชีพผู้ประกาศ” ประจำปี 2562 เชิญ  4  ผู้ประกาศข่าวมืออาชีพหลากช่อง  ร่วมติวเข้มให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางการเป็นผู้ประกาศแก่นักศึกษา  เห็นตรงกัน สื่อมวลชนต้องเป็นที่พึ่งสำหรับประชาชนในการค้นหาความจริง ในยุคที่ใคร ๆ ก็เป็นสื่อได้

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562   แขนงวิชาวารสารศาสตร์  กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดเสวนา “เส้นทางสู่วิชาชีพผู้ประกาศ 2562” ตอน “คนกับข่าว”   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ และรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงานเสวนา และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.เอกพล เธียรถาวร หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์ คุณณัฐรดา สุขเขียว SSRU QUEEN 2018 นายธนกร การชนะไชย นางสาววรรณวิพา สุขใส เดือนและดาวกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมงานเสวนา ณ  ห้องปฏิบัติการ  Mini Theater อาคาร 57 

          งานเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญสายอาชีพนักข่าว ผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ  ได้แก่   นางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย จากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นางศจี ชลายนเดชะ จาก สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 HD นางสาวนิติรัฐ บัวจันทร์ จากสถานีโทรทัศน์ Nation TV นางสาวอร์วลัญช์ นันทปัตตะแวว จากสถานีโทรทัศน์ Bright TV  มาร่วมให้ความรู้และเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพผู้ประกาศ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้มีความรู้และเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพผู้ประกาศในอนาคต   โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  และผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมงานเสวนาเป็นจำนวนมาก   

โดยวิทยากรที่ร่วมเสวนาเห็นพ้องต้องกันว่า “ในยุคที่โซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อผู้รับข่าวสาร ทุกคนสามารถเป็นสื่อได้โดยมีเพียงโทรศัพท์เครื่องเดียว แต่สิ่งที่ประชาชนสื่อหรือแชร์ออกไปนั้นอาจจะมีทั้งเรื่องจริง และเรื่องไม่จริง และหลายคนตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม ดังนั้นสื่อมวลชนในยุคนี้จึงต้องทำหน้าที่สะท้อน และค้นหาความจริงที่เชื่อถือได้ให้กับผู้บริโภค การจะก้าวเข้ามาในแวดวงข่าว สิ่งที่จะต้องมีคือการที่ต้องเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้อย่างรอบด้าน การเป็นผู้ฟังที่ดี เป็นนักอ่าน และเมื่อเข้ามาอยู่ในวิชาชีพสื่อสารมวลชนอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์หรือภาวะที่เป็นอุปสรรค บั่นทอนจิตใจ สิ่งที่จะช่วยให้ก้าวผ่านความรู้สึกเช่นนั้นไปได้ คือการคิดถึงสิ่งที่ประชาชนได้รับหรือประโยชน์จากการทำหน้าที่อย่างถูกต้องของเรา”

          งานเสวนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาวารสารสนเทศได้เรียนรู้การเตรียมตัวและการเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางการเป็นผู้ประกาศ   สร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการประกอบวิชาชีพสายนี้ รวมทั้งบูรณาการความรู้จากการรับฟังเสวนาของนักศึกษานำมาประยุกต์ใช้ประกอบการเรียน  และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน    ภาพ/ข่าว : วารสารศาสตร์ สวนสุนันทา

                                                 กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ       

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา