หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัย > คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-02-20 12:34:33


    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ ยกระดับการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ตามยุทธศาสตร์ด้านพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ  ณ ประเทศญี่ปุ่น

           คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำคณาจารย์เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ   “Actual Economy: Asian Discourse on Global Challenger ACE-2020” ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563   ณ ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในครั้งนี้  ถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่งานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยในต่างประเทศ  และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการรวมทั้งยกระดับการนำเสนอผลงานทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการอย่างต่อเนื่อง

       

                                                                     

                             กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา