ข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparence Assessment 2566

(O1) โครงสร้างหน่วยงาน


(O2) ข้อมูลผู้บริหาร         - สายตรงคณบดี


(O3) อำนวจหน้าที่                  - ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด


(O4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


(O5) ข้อมูลการติดต่อ


(O6) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง **


(O7) ข่าวประชาสัมพันธ์


(O8) Q&A


(O9) Social Network         - Facebook         - Twitter         - Instragram

(O10) แผนการดำเนินงานประจำปี


(O11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน


(O12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

(O13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(014) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


(O15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


(O16) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


(O17) e-Service **- ระบบทะเบียนและประมวลผล   - ระบบห้องสมุดออนไลน์- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์- Speexx

(O18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


(O19) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน


(O20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

(O21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


(O22) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


(O23) สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายเดือน


(O24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

(O25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล**


(O26) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล           - แผนพัฒนาบุคลากร           - แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์


(O27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล **


(O28) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

(O29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ **


(O30) ช่องทางแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ


(O31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(O32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


(O33) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)

(O34) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร **


(O35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร **

(O36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


(O37) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(O38) การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร **

(O39) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


(O40) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน


(O41) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

(O42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**


(O43) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน **


หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา