นโยบาย


   ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตการให้หรือรับสินบน


ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส


จัดระบบการบริหารการจัดการในรูปแบบ บริหารเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)


ยึดมั่น ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการทำงาน ทุกระบบงานโปร่งใสและตรวจสอบได้


ทำงานเป็นทีม กระจายอำนาจและรับผิดชอบ


จัดตั้งสภาอาจารย์คณะ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ มีส่วนร่วมในการบริหารคณะและตัดสินใจ


แถลงนโยบาย การบริหารและการจัดสรรงบประมาณต่อสภาอาจารย์คณะเป็ฯประจำทุกปี


ประมวลผลงานผู้บริหารปีละครั้ง


พิจารณาความดีความชอบอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม โดยจะเฉลี่ยให้กับทุกคนที่ทำงาน การประเมินจะต้องเป็นรูปธรรม มีสิทธิขอทราบการประเมิน


จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานของอาจารย์และคณะ


สร้างสรรค์งาน กิจกรรมพิเศษ และโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสามสิบบาทก็เรียนได้ โครงการศึกษาสำหรับชุมชน โครงการสหกิจศึกษา โครงการบริษัทจำลอง โครงการสวนวิชาการ (Garder of Knowledge) และอื่นๆเพื่อจัดตั้งกองทุนคณะ สร้างขวัญและกำลังใจ และความรักสมานสามัคคี


จัดทำผลวานทางวิชาการ เอกสารการสอน สื่อประกอบการสอน และตำราหลักในรายวิชา หลักของคณะ


ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งพัฒนาอาจารย์ให้ได้ตำแหน่งวิชาการ


สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนของคณะได้เข้าฝึกอบรม และดูงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


จัดตั้งห้องสมุดคณะ


จัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์


ดำเนินการให้โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และมีศูนย์ฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยว


ขยายการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของคณะ และความต้องการของประเทศ


สร้างพันธมิตรทางความคิดและธุรกรรม (Strategic Alliance and Synergy) แสวงหาความร่วมมือกับวงการวิชาการภายนอกทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนสร้างเอกภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการโดยจัดแผนการเรียน การสอนและบริหารจัดการให้เบ็ดเสร็จในระดับคณะ


สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ เก่าและศิษย์ปัจจุบัน


สร้างบรรยากาศในการทำงานด้วยความรัก ความอบอุ่น และความเอื้ออาทร์ เสมือนเครือญาติคนในครอบครัว