หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-24 09:27:18

          ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม  ณ ไร่จิราภรณ์รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเกิดภาวะเป็นผู้นำ  กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรพร้อมด้วยรุ่นพี่ศิษย์เก่า ในหัวข้อ  “ผู้นำนักศึกษาในศตวรรษที่ 21” “ปัจจัยในการเป็นผู้นำที่ดีมีประสิทธิภาพ”  “การสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับนักศึกษายุคใหม่”  “ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม”  และหัวข้อ “ความสำเร็จสู่การเป็น“Team Work”    กิจกรรมผูกสัมพันธ์น้องพี่     และกิจกรรมนักศึกแสดงผลงานที่ได้จากความสามารถเฉพาะทางและกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

         อาจารย์ ดร. พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กล่าวว่า “ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ ทั้งการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝน พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำที่ดี มีระเบียบวินัย มีความตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมตลอดจนต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงยังรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดให้มีการอบรม และพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาอันจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาทางด้านการเป็นผู้นำให้กว้างมากขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต”


อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์: ข้อมูล

พัชร กิ่งก้าน: ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา