ข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparence Assessment 2567(O1) โครงสร้างหน่วยงาน


(O2) ข้อมูลผู้บริหาร         - สายตรงคณบดี


(O3) อำนวจหน้าที่                  - ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด


(O4) ข้อมูลการติดต่อ


(O5) ข่าวประชาสัมพันธ์


(O6)Q&A

(O7) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน(08) แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567(09) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566(O10) คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่(O11) คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
(O12) ข้อมูลสถิติการให้บริการ
(O13) E-Service
           - ระบบทะเบียนและวัดผล
           - ระบบห้องสมุดออนไลน์
           - ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์


(O14) รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567


(O15) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(O16) ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(O17) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566

(O18) แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           -  แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567
           -  แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567


(O19) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


(O20) ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ          -  ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา           -  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา(O21) การขับเคลื่อนจริยธรรม           -  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
           -  แนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don't)
           -  กิจกรรมการประชุมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

(022) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O23) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O24) ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O25) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

(O26) ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่**


(O27) การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


(O28) รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


(O29) รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา(O30) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน(O31) รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(O32) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567


(O33) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566


(O34) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


(O35) รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา