ข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparence Assessment 25651.ข้อมูลพื้นฐาน


(O1) โครงสร้างหน่วยงาน(O2) ข้อมูลผู้บริหาร         - สายตรงคณบดี(O3) อำนวจหน้าที่
         - ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด(O4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน(O5) ข้อมูลการติดต่อ(O6) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง **(O7) ข่าวประชาสัมพันธ์(O8) Q&A(O9) Social Network         - Facebook         - Twitter         - Instragram

2.แผนการดำเนินงาน(O10) แผนการดำเนินงานประจำปี(O11) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน(O12) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

3.การปฏิบัติงาน(O13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

4.การให้บริการ(014) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ(O15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(O16) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(O17) e-Service **
          - ระบบทะเบียนและประมวลผล
          - ระบบห้องสมุดออนไลน์
          - ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
          - Speexx

5.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(O18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(O19) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน(O20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

6.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(O21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ(O22) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ(O23) สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายเดือน(O24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

7.การบริหาร(O25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล**(O26) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล           - แผนพัฒนาบุคลากร           - แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์(O27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล **(O28) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

8.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต(O29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ **(O30) ช่องทางแจ้งการธุจริตและประพฤติมิชอบ(O31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ

9.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(O32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(O33) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)

10.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(O34) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร **(O35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร **

11.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต(O36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(O37) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

12.การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร(O38) การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร **

13.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(O39) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี(O40) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน(O41) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

14.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน(O42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**(O43) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน **

หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลับไปหน้า ITA มหาวิทยาลัย